Warunki członkowstwa:

 1. Członkowstwo powstaje po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
  – złożeniu wypełnionego oraz podpisanego Zgłoszenia Członkowstwa, z którego wynika fakt zapoznania oraz akceptacji zasad obowiązujących w Klubie, w szczególności wysokości i sposobu uiszczania opłaty członkowskiej – zawartych w niniejszych Warunkach oraz Cenniku.
  – uiszczeniu należnej opłaty członkowskiej, a w przypadku ustalenia jej płatności w ratach uiszczeniu pierwszej raty.
  – akceptacji kandydatury przez Klub.
  – otrzymaniu karty członkowskiej.
 2. Z chwilą wydania Członkowi karty członkowskiej zawarta zostaje Umowa Członkowstwa w Klubie Energym, w którym wykupione zostało członkowstwo na warunkach określonych w Zgłoszeniu, Warunkach Członkowstwa oraz Cenniku.
 3. Członkowstwo w Klubie jest imienne. Umowa określa czas, na który ją zawarto. Podpisując Umowę Członek zobowiązuje się do wniesienia opłaty wpisowego w wysokości 20zl oraz opłaty członkowskiej z góry bądź ratalne, wg Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem karty członkowskiej Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich, a w przypadku płatności ratalnych, Członek jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich zadeklarowanych w Umowie rat.
 4. Członkostwo na 6 i 12 miesięcy, przy wykupie płatne jest z góry lub ratalnie pierwszy i ostatni miesiąc. Kolejna rata płatna jest po miesiącu. Karnety 3 i 1 miesiąc są płatne z góry. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem karty Członka, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich, a Członek zobowiązany jest do uregulowania należności za cały okres abonamentu.
 5. W przypadku ustalenia, iż opłata członkowska jest płatna w ratach, przyjmuje się, iż raty są płatne miesięcznie z góry przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego okresu członkowstwa w wysokości określonej w Cenniku
 6. Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską, którą winien okazywać na każdą prośbę pracownika Klubu. W przypadku jej zgubienia Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą.
 7. Członek zobowiązuje się do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Czas otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogłosi uprzednio w siedzibie Klubu w sposób umożliwiający Członkom zapoznanie z nim.
 8. W dni ustawowo wolne od pracy klub jest nieczynny, ważność karnetów nie jest przedłużana o te dni.
 9. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób niezakłócający innym korzystania z Klubu.
 10. Sprzęt do ćwiczeń winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa jego niewłaściwego użytkowania.
 11. Palenie, spożywanie i sprzedaż alkoholu, narkotyków, farmaceutyków i innych nielegalnych substancji jest surowo zabronione. Członkowie niestosujący się do tego zakazu utracą swoje członkowstwo oraz zostaną wyproszeni z Klubu.
 12. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla personelu, jak również wywieszać plakatów, osobistych informacji bez zgody personelu.
 13. Ze względów higienicznych Członkowie zobowiązują się stosować do obowiązujących zaleceń sanitarnych, korzystać ze środków do dezynfekcji, ręczników i koszy na śmieci.
 14. Na terenie klubu zabrania się działalności komercyjnej w tym prowadzenia treningów personalnych bez wcześniejszej zgody Właścicieli Klubu. Osoby nie stosujące się do tego zakazu utracą swoje członkostwo oraz/lub zostaną wyproszone z Klubu.
 15. Członek zobowiązuje się do przechowania wszystkich swoich rzeczy w szafce szatniowej oraz do należytego jej zamknięcia. Wszelkie cenne przedmioty muszą być przechowywane w szafce depozytowej dostępnej przy recepcji.
 16. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa (w tym – koszulki), czyste obuwie sportowe i ręcznik.
 17. Zabrania się wnoszenia jedzenia i korzystania z opakowań szklanych w pomieszczeniach treningowych Klubu.
 18. Podczas przenoszenia wolnych ciężarów Klub zaleca trening z partnerem przygotowanym do asystowania osobie ćwiczącej.
 19. Sztangi, talerze, hantle oraz inny przenośny sprzęt po zakończonym treningu musi być odłożony lub odwieszony na właściwe miejsce.
 20. Członkowie korzystają z Klubu na własną odpowiedzialność i niniejszym deklarują, iż nie mają żadnych przeciwwskazań do korzystania ze wszystkich oferowanych usług. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne następstwa zdrowotne związane z indywidualnym stanem zdrowia Członka. Energym zaleca konsultacje z własnym lekarzem przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń siłowych i wydolnościowych.
 21. W przypadku naruszenia zasad członkowstwa w Klubie, w szczególności opóźniania w uiszczaniu opłat członkowskich Klub może jednostronnie rozwiązać Umowę. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Członkowi w przypadku nadania go na dowolny z adresów wskazanych w Zgłoszeniu Członkowstwa.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do ustalania maksymalnej liczby członków oraz odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny, zmiany struktury członkowstwa, godzin i dni otwarcia.
 23. Członkowie z karnetem AM mają obowiązek wejść do Klubu przed godziną 16:00.
 24. Członkowie korzystający z zajęć fitness proszeni są o zapisywanie się na określone zajęcia w recepcji lub telefonicznie.
 25. Nie zapisanie się na zajęcia może uniemożliwić uczestnictwo w przypadku pełnej grupy.
 26. Wszystkie rezerwacje są anulowane 5 minut przed zajęciami, możliwość spóźnienia należy zgłaszać telefonicznie.
 27. Gdy z jakiś powodów Członek nie może uczestniczyć w zajęciach fitness, na które był zapisany winien odwołać uczestnictwo osobiście lub telefonicznie nie później niż 3 godziny przed zajęciami.
 28. Zajęcia zostają odwołane, jeżeli na 3 godz. Przed ich rozpoczęciem jest zapisane mniej niż 5 osób.
 29. W przypadku nie odwołania obecności na zajęciach Członek może zostać zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 20zł lub skrócenia ważności karnetu.
 30. Członkowie klubu, poniżej 16 roku życia, mogą korzystać z usług klubu Energym tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Członkowie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, mogą korzystać z usług klubu tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 31. Karnet Student sprzedawany jest na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, do 26 roku życia.

Karta członkowska:

 1. Karta członkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z dostępnego sprzętu, powierzchni treningowych, solariów oraz zajęć prowadzonych przez trenerów i instruktorów zgodnie ze specyfikacją danego rodzaju członkowstwa.
 2. Karta jest imienna i nie może być odstępowana bez zgody klubu wydającego kartę.
 3. Posiadacz karty rocznej może zawiesić członkowstwo i przedłużyć ważność kontraktu i karty na okres nie przekraczający 60 dni, półrocznej na 30 dni, 3-miesięcznej na 14 dni, na tych samych warunkach. Minimalny okres zawieszenia członkowstwa wynosi 7 dni.. O planowanym zawieszeniu członkowstwa Członek winien zawiadomić personel Klubu osobiście, za pomocą poczty elektronicznej – najpóźniej w dniu rozpoczęcia planowanego okresu zawieszenia.
 4. Podczas choroby lub rekonwalescencji posiadacz karty ma prawo do przedłużenia ważności kontraktu i karty na okres, w jakim nie mógł korzystać z Klubu. O powyższym Członek winien niezwłocznie zawiadomić pracowników Klubu. Lekarz musi potwierdzić okres chorobowy lub rekonwalescencji, podczas którego istniały przeciwwskazania do korzystania z Klubu. Energym zastrzega sobie prawo odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazywanych po zakończeniu choroby.